зареждане...
Отказ от отговорност


Отказ от отговорност при употреба на софтуера

Софтуерът, работещ на уеб сайта ни, се предоставя "така, както е", без никакви гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително, но без да се ограничават до подразбиращите се гаранции за пригодност или гаранция за ненарушение. Без да ограничава гореизложеното, ние не даваме гаранция, че:

  • софтуерът ще отговори на вашите изисквания
  • софтуерът ще бъде непрекъснато на разположение, сигурен или без грешки
  • резултатите, които могат да бъдат получени от използването на софтуера, ще бъдат ефективни, точни или надеждни
  • качеството на софтуера ще отговори на вашите очаквания
  • всички открити грешки в софтуера ще бъдат коригирани.


Софтуерът е достъпен само на уеб сайта. Той:

  • може да включва технически или други грешки, неточности или печатни грешки.
  • собственикът му може да прави промени в софтуера или документацията, предоставени на уеб сайта.
  • те може да са остарели и собственикът му не поема ангажимент да ги актуализира.
  • собственикът му не поема отговорност за грешки или пропуски в софтуера или документацията, които са на разположение на неговия уеб сайт.

В никакъв случай собственикът му няма да носи отговорност пред вас или трети лица за каквито и да е специални или наказателни, случайни, косвени или последващи вреди, или каквито и да е вреди, включително, без ограничение, тези, които произтичат от загуба на употреба, данни или печалби , дали собственикът му е уведомен или не за възможността за такива щети и за всяка теория на отговорността, произтичаща от или във връзка с използването на този софтуер.

Имайте предвид, че колкото и стриктно и математически точно да са извършени съответните калкулации, те се базират на "Математическа теория на вероятностите", която не може на 100% да предвиди възникването или не на дадено събитие. Нейният обсег е ограничен само и единствено в прогнозиране на веротността от възникване или не на дадено явление.

Използването на софтуера от сайта се извършва по Ваша преценка и риск и със съгласието, че Вие ще бъдете единствено отговорни за резултата от ваше действие (или бездействие), предприето вследствие данните, визуализирани от софтуера. Предвид това, ви съветваме да не залагате големи суми на прогнозните резултати и да не ги считате за твърдо установени събития, които ще се случат.

Като класическо твърдение в подобни документи, трябва да споменем и текста, че "вие се съгласявате да използвате сайта и софтуера ни на ваша отговорност и ние няма да отговаряме ако настъпят евентуални повреди в компютърната ви система или загуба на данни, произтичащи от използването им".

Никакъв съвет или информация, дадена от нас или от уеб сайта, независимо дали е устно или писмено, не дава гаранция, че софтуерът ще работи "правилно, вярно и коректно" според вашите очаквания.